Đầu tư vĩ mô

Lãnh đạo sử dụng viên chức có rất ít quyền

“Vào Nhà nước” không còn để ổn định Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức không tiếp tục quy định lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức. Theo ông, điều này tác động như […]